Camau cyntaf i greu ffilm / Filmmaking

This event has now happened

Group of people sat around a table participating in teacher training
Group of people sat around a table participating in teacher training

Time

16:00 - 17:30

Date

Wed 17 Jan 2018

Location

Ysgol Gynradd Talyllychau,
Talyllychau ,
Llandeilo,
Sir Gaerfyrddin,
SA19 7YH

Cost

FREE

Age Range

All ages

 

"Mae angen i blant a phobl ifanc ddysgu sut i wneud mwy na defnyddio technoleg yn unig a datblygu'r wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen i ymwneud â'r dechnoleg honno mewn ffordd greadigol fel dysgwyr ac fel aelodau o weithlu technegol gymwys y dyfodol" - Yr Athro Donaldson, Adolygiad Annibynnol o'r Cwricwlwm a'r Trefniadau Asesu yng Nghymru

Does yna ddim amser gwell i'w gael i ymuno gydag  Into Film. Ein nôd yw darparu'r sgiliau, gwybodaeth a'r adnoddau i athrawon i ddefnyddio ffilmiau yn hyderus i ysbrydoli, dal sylw ac ysgogi disgyblion. 

Mae Into Film yn elusen addysg sy'n rhoi lle canolog i ffilm ym mhrofiad dysgu a phrofiad diwyllianol plant a phobl ifanc. Mae ein rhaglen uchelgeisiol ledled y DU yn rhoi cyfleoedd heb eu hail i bobl ifanc 5-19 mlwydd oed weld, meddwl, creu a dychmygu, gan gyfrannu at eu datblygiad addysgol, diwylliannol, creadigol a phersonol. Drwy gydweithio a'r sector addysg, ein nod yw gwella cyrhaeddiad a chefnogi addysg sy'n cydio, drwy ddarparu:

 - hyfforddiant DPP i ddefnyddio ffilm a chreu ffilm mewn ffyrdd addysgiadol

 - adnoddau addysgol sy'n eich helpu chi i ddefnyddio ffilm yn yr ystafell dosbarth

-  digwyddiadau wedi'u harwain gan y diwydiant sy'n ysbrydoli, yn ehangu gorwelion ac yn datblygu dyheadau

-  yr gefnogaeth i gynnal clwb ffilm allgyrsiol rheolaidd

Dyma sesiwn ymarferol sydd wedi'i anelu i'ch arfogi fel athrawon a'r sgiliau i ddefnyddio ffilm o fewn y dosbarth er mwyn codi safonau ac ysgogi cymhelliant. Cynhelir gweithgareddau rhyngweithiol gan gynnwys 5,4,3,2,1 sydd wedi'i deilwra i ddarparu strwythur a chynllun ichi ei ddefnyddio a'ch myfyrwyr wrth iddyn nhw greu ffilm fer o fewn y dosbarth.  Yn wir, y nod  yw  darparu arweiniad ichi fel y bod modd ichi ddefnyddio'r dechnoleg fodern i greu ffilmiau byr  am unrhyw bwnc o Hanes i Wyddoniaeth. Ar ben hyn darperir cyngor ar sut i addasu'r technegau ar gyfer anghenion eich dosbarth er mwyn sicrhau y bod y myfyrwyr yn dysgu am y pwnc drwy ddefnyddio ffilm ond hefyd yn hogi a mireinio eu sgiliau llythrennedd, llafar a gwaith tim. 

 

How to get there

Camau cyntaf i greu ffilm / Filmmaking
Ysgol Gynradd Talyllychau,
Talyllychau ,
Llandeilo,
Sir Gaerfyrddin,
SA19 7YH
training promo

Arrange Your Own Training

We can come directly to your school, youth or community group to provide training.

Contact Into Film