Cymru

Students with Eddie Izzard at Swansea event
Students with Eddie Izzard at Swansea event

[Gwybodaeth yn Gymraeg ar gael isod]

Our programme in Wales aims to complement key national initiatives and developments and is tailored to meet the needs and demands of the Welsh educational and creative sectors. Our activities in Wales include bespoke events and resources delivered and targeted appropriately across every region of Wales, and reflect our commitment to supporting schools to meet their agendas, including raising literacy attainment, closing the gap, developing digital literacy skills and promoting the use of the Welsh language.

With the help of local partners, our Wales team delivers our programme throughout the nation, inspiring teachers through its innovative training provision, delivering resources to schools and clubs, organising industry-led activities and events, and developing young people's interest in working within the creative sector in Wales. 

We work with hundreds of schools in Wales, providing training to thousands of teachers, and engaging thousands of young people in workshops, Q&A sessions and masterclasses with industry insiders, as well as hosting the annual Into Film Festival in venues across the country. 

We have developed a bespoke Media Literacy Project in Wales which is focused on current curriculum developments including development of digital literacy skills. We deliver our programme in English and Welsh, including education resources and CPD available in both languages. 

We aim to equip teachers with the skills, knowledge, resources and confidence to use film to inspire, engage and excite students,and we work with the industry to demystify the world of film so that the young people of Wales are knowledgeable and aware of the opportunities available to them. 

After a Festival Q&A session with actor Jonathan Pryce, Richard Lewis - a lecturer from Coleg Sir Gar said: "Having been teaching for over a quarter of a century, I can't recall students responding to any event in such a way. Many thanks to Into Film for organising this - young people attending events such as this truly does inspire, inform and motivate them."

Into Film Cymru is based in Cardiff. Contact the manager by sending them a message here

Nod ein rhaglen yng Nghymru yw ategu mentrau a datblygiadau cenedlaethol allweddol, ac mae wedi'i theilwra i ateb anghenion a gofynion y sectorau addysg a chreadigol yng Nghymru. Mae ein gweithgareddau yng Nghymru yn cynnwys digwyddiadau ac adnoddau pwrpasol wedi'u cyflwyno a'u targedu yn briodol, ac maent yn adlewyrchu ein hymrwymiad i gefnogi ysgolion i gyflawni'u hagenda, gan gynnwys gwella cyrhaeddiad llythrennedd, cau'r bwlch, datblygu sgiliau llythrennedd digidol a hybu'r defnydd o'r Gymraeg.

Gyda chymorth partneriaid lleol, mae ein tîm yng Nghymru yn cynnig rhaglen Into Film ledled y wlad, gan ysbrydoli athrawon drwy ddarparu hyfforddiant arloesol, datblygu adnoddau i ysgolion a chlybiau, trefnu gweithgareddau a digwyddiadau sy'n cael eu harwain gan y diwydiant, a chynyddu'r diddordeb mewn gweithio yn y sector creadigol yng Nghymru.

Rydym wedi gweithio gyda channoedd o ysgolion yng Nghymru, ac yn darparu hyfforddiant i filoedd o athrawon, ac yn gweithio gyda pobl ifanc mewn gweithdai, sesiynau cwestiwn ac ateb a dosbarthiadau meistr yng nghwmni arbenigwyr sy'n gweithio yn y diwydiant.

Rydym wedi datblygu Prosiect Llythrennedd Cyfryngol pwrpasol i Gymru sy'n canolbwyntio ar ddatblygiadau cwricwlwm personnol gan gynnwys datblygu sgiliau llythrennedd digidol. Rydym yn cyflwyno ein rhaglen yn Gymraeg a Saesneg, gan gynnwys adnoddau addysg a DPP sydd ar gael yn y ddwy iaith.

Ein nod yw rhoi'r sgiliau, gwybodaeth a'r adnoddau i athrawon fel bod modd iddynt ddefnyddio ffilm yn hyderus i ysbrydoli, dal sylw a chreu cyffro ymysg myfyrwyr er mwyn eu paratoi at ddyfodol yn y byd digidol.

Yn dilyn sesiwn cwestiwn ac ateb gyda'r actor Jonathan Pryce, fel rhan o'r Ŵyl, meddai Richard Lewis darlithydd yng Ngholeg Sir Gâr: "A minnau wedi bod yn addysgu am fwy na chwarter canrif, alla i ddim cofio gweld myfyrwyr yn ymateb i unrhyw ddigwyddiad yn y fath fodd. Llawer o ddiolch i Into Film am drefnu hyn mae gweld pobl ifanc yn mynychu digwyddiadau fel hyn wir yn eu hysbrydoli, eu haddysgu a'u hysgogi."

Mae swyddfa Into Film Cymru wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Cysylltwch gyda'r rheolwr drwy anfon neges yma.