Into Film Cymru

Students with Eddie Izzard at Swansea event
Students with Eddie Izzard at Swansea event

The Into Film Cymru programme aims to meet the needs and demands of the education and youth sectors here in Wales.

Into Film Cymru offer resources, CPD training and industry-led events that are tailored and developed with a Welsh audience in mind. Our rich offer of activities reflect our commitment to supporting schools and colleges to deliver the new curriculum, promote the use of the Welsh language and highlight the career opportunities available within the thriving creative sector here in Wales.

Mae rhaglen Into Film Cymru yn anelu at gwrdd a gofynion ac anghenion y sector addysg a ieuenctid yng Nghymru. 

Rydym yn cynnig adnoddau, hyfforddiant a digwyddiadau yn ymwneud a'r diwydiant sydd wedi'u teilwra ar gyfer ein cynulledifa yma. Mae rhychwant ein gweithgareddau yn adlewyrchu ein hymrwymiad i gefnogi ysgolion a cholegau i gwrdd a gofynion y cwricwlwm newydd, hyrwyddo'r defnydd o'r iaith Gymraeg a thynnu sylw at y cyfleoedd gyrfaol sydd ar gael o fewn y sector greadigol fyrlymus yng Nghymru.

The Into Film Cymru offer / Gwasanaeth Into Film Cymru

Pride still

Resources

Search the resources suitable for the Welsh curriculum

Still from Eldra

Adnoddau

Dewch o hyd i adnoddau sy'n cyd-fynd a cwricwlwm Cymru

First Steps Filmmaking CPD

CPD

See the Film Literacy and Filmmaking CPD events coming up in Wales

Five boys behind the camera

DDP

Gwybodaeth am hyfforddiant DPP Gwneud Ffilm a Llythrennedd Ffilm yng Nghymru

THE HOLLIES' INTO FILM JOURNEY/ SIWRNAI INTO FILM Y HOLLIES

The Hollies, Cardiff - Into Film Club of the Year: Primary 2019

No. 5 / Rhif 5

14/05/2019

Read about the progress made by own of our Into Film Clubs, at the Hollies School in Cardiff.

Darllenwch am brofiad un o'n ein clybiau, o ysgol y Hollies yn Nghaerdydd

When teacher Yasmin John first introduced film to the Hollies School, little did she know where it would lead. Her personal passion for cinema developed into a way to engage pupils that otherwise found it hard to express themselves and empowered them to explore themes to create their own stories. This hard work led to them being awarded the Primary Club of the Year at the Into Film Awards in March 2019.

In recent years however, the academic, social and personal development benefits have outshone the impact of a simple screening. The Hollies is a school for children with autism spectrum disorder (ASD), and Yasmin John, the club leader, explained more about how their Into Film Club benefits the students.

"Autism impacts on social interaction, social communication, behaviour and interests. A lot of our students therefore experience difficulties with out of school social activities, for example family visits to the cinema.

To engage our pupils, we created our own cinema for all pupils to access in a safe, accepting environment. This meant adapting materials and employing strategies to encourage our pupils to be comfortable in an authentic immersive cinema experience. The cinema is accessed by all pupils from reception to year 6 and the positive feedback we have had from parents has been incredible. In particular, we now have many who are able to enjoy regular visits to the cinema as a family! The Health and Well-being outcomes in addition to the film, literacy and digital literacy outputs are fantastic for us as a school"

Film and learning through and about film is also a huge part of the Hollies Into Film Club provision teachers select films to link to their core themes and identify ways of introducing literacy, numeracy, digital literacy and wider skills via film-themed activities. Recent success stories include a whole-school approach to exploring and understanding emotions and feelings with support from the film, Inside Out and opportunities to enhance physical, motor and problem-solving skills via the Lego Movie 2 and their ‘Creative Construction' theme.

In addition to this, the school has taken part in additional opportunities with Into Film; such as attending a special preview of the Aardman film Early Man and they are regular participants in the Into Film Festival each Autumn. These opportunities have ignited imaginations and given the pupils a context in which to communicate their creativity in ways that even their own families could not have imagined.

Pan gyflwynodd yr athro Yasmin John ffilm i Ysgol yr Hollies am y tro cyntaf, ychydig y gwyddai y byddai'n arwain at y gydnabyddiaeth diweddara!

Datblygodd ei brwdfrydedd personol am ffilm fel dull o ennyn diddordeb disgyblion a oedd fel arall yn ei chael hi'n anodd i fynegi eu hunain ac fel ffordd o'u hybu i archwilio themâu i greu eu straeon eu hunain. Arweiniodd y gwaith caled hwn at ennill Clwb Cynradd y Flwyddyn yng Ngwobrau Into Film fis Mawrth 2019.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r manteision academaidd, cymdeithasol a phersonol wedi cael dylanwad mwy amlwb na chynnal dangosiad syml.

Ysgol ar gyfer plant ag anhwylder sbectrwm awtistiaeth (ASD) yw'r Hollies, ac eglurodd Yasmin John, arweinydd y clwb, fwy am sut mae eu Clwb Into Film yn dod â budd i'r myfyrwyr.

"Mae awtistiaeth yn effeithio ar ryngweithio cymdeithasol, cyfathrebu cymdeithasol, ymddygiad a diddordebau. Felly mae llawer o'n myfyrwyr yn profi anawsterau gyda gweithgareddau cymdeithasol y tu allan i'r ysgol, er enghraifft ymweliadau teuluol â'r sinema.

Er mwyn ennyn diddordeb ein disgyblion, fe wnaethom greu ein sinema ein hunain er mwyn i bob disgybl gael mynediad iddi mewn amgylchedd diogel, derbyniol. Roedd hyn yn golygu addasu deunyddiau a defnyddio strategaethau i annog ein disgyblion i fod yn gyfforddus mewn sefyllfa fwy rhyngweithiol. Mae pob disgybl yn cael mynediad i'r sinema o'r dosbarth derbyn i flwyddyn 6 ac mae'r adborth cadarnhaol ry'n ni'n ei gael gan rhieni yn anhygoel. Yn bwysicaf oll - mae gennym bellach lawer o bobl sy'n gallu mwynhau ymweliadau rheolaidd â'r sinema fel teulu! Mae'r effaith ar Iechyd a Lles ynghyd â sgiliau ffilm, llythrennedd a digidol yn wych i ni fel ysgol"

Mae dysgu drwy ac am ffilm yn rhan allweddol o ddarpariaeth The Hollies mae athrawon yn edrych am ffilmiau i gyd-fynd a themau craidd ac yn chwilio am ddulliau i gyflwyno llythrennedd, rhifedd, sgiliau digidol a sgiliau ehangaeth fel rhan o'u gweithgareddau. Ymhlith y llwyddiannau diweddara roedd y thema emosiwn a theimladau, lle wnaeth yr ysgol gyfan gymryd rhan mewn prosiect yn ymwneud â'r ffilm Inside Out ac yna y tymor canlynol rhoddwyd ffocws ar ddatblygu sgiliau echddygol, corfforol a datrys problemau drwy weithio gyda'r ffilm Lego Movie 2.

Mae'r ysgol wedi cymryd rhan mewn cyfleoedd ychwanegol gydag Into Film; fel mynychu dangosiad arbennig o ffilm Aardman Early Man ac maent yn rheolaidd yn mynychu Gwyl Ffilm Into Film bob Hydref. Mae'r cyfleoedd hyn wedi tanio dychymyg eu disgyblion ac wedi rhoi cyfle iddyn nhw adlewyrchu eu creadigrwydd mewn ffyrdd na alla eu teuluoedd eu hunain fod wedi dychmygu. 

RHYS ROBERT'S INTO FILM JOURNEY/ SIWRNAI INTO FILM RHYS ROBERTS

Teacher of the Year winner Rhys Roberts with actor Rhys Ifans

No. 4 / Rhif 4

14/05/2019

Read about the progress made by own of our Into Film Leaders, Rhys Roberts from Llanharan Primary School.

Darllenwch am brofiad un o'n ein hathrawon, Rhys Roberts o Ysgol Gynradd Llanharan.

The film journey at Llanharan was initially inspired and motivated purely by a love of cinema and, in an attempt to share this passion with his pupils, Rhys went about setting up an after-school Into Film Club

From then the film club has evolved in numbers and style; the members have moved on from watching to reviewing; from sitting back to taking charge; from selecting mainstream titles to experimenting with different genres.

The Llanharan Into Film Club is now an intrinsic part of their extra-curricular offer; a place for exploration, reflection, socialising, creativity and, at times, debate! It's an open door to a world of new opportunities and adventure through film.

By kindling his pupils' enthusiasm and appetite for learning through the medium, Rhys was encouraged and supported by his Headteacher to look at introducing film into teaching and took advantage of Into Film's resources and CPD to assist him in exploring the world of cinema within the classroom. This changed the whole school approach to using film, which prior to this consisted of using YouTube clips to start discussions on topics and record experiments. Film is now embedded into the learning experience; with opportunities to link film to national framework objectives and pupils provided opportunities to flourish in all aspects of learning through this accessible medium.

So here we are today - a few years into his journey with Into Film and Rhys has been awarded the Into Film Teacher of the Year Award in the UK.

"Being nominated came as a huge surprise. It is an immense honour and a great sign of acknowledgement for the time, effort and enjoyment I dedicate towards immersing my pupils into the world of film."

His dedication and motivation evident in the way he looks for new ways to broaden horizons - he recently introduced the students to the Bechdel test when watching Moana!

Cariad at sinema oedd sbardun ac ysbrydoliaeth taith Llanharan gyda ffilm a gyda'r awydd i rannu'r diddordeb gyda'i fyfyrwyr aeth Rhys ati i ddechrau clwb allgyrsiol Into Film yn yr ysgol.

O'r diwrnod hwnnw ymlaen, mae'r clwb wedi ehangu o ran niferoedd a strwythur; mae'r aelodau wedi mynd o wylio i adolygu; o eistedd yn ôl i gymryd yr awenau; o ddewis teitlau prif-ffrwd i arbrofi gyda gwahanol genres.

Mae Clwb Ffilm Llanharan bellach yn rhan bwysig o'u cynnig allgyrsiol; lle i archwilio, myfyrio, cymdeithasu, bod yn greadigol ac, ar adegau, dadlau! Mae'n ddrws agored i fyd o gyfleoedd newydd ac antur drwy ffilm.

Trwy danio brwdfrydedd ac awydd ei ddisgyblion i ddysgu drwy'r cyfrwng, cafodd Rhys ei annog a'i gefnogi gan ei Bennaeth i edrych ar gyflwyno ffilm o I'w wersi a manteisio ar adnoddau a DPP Into Film i'w gynorthwyo i brofi byd y sinema o fewn yr ystafell ddosbarth. Newidiodd hyn agwerr yr ysgol gyfan tuag at ddefnyddio ffilm, a oedd cyn hyn ond yn cynnwys defnyddio clipiau YouTube i ddechrau trafodaethau ar bynciau a chofnodi arbrofion. Mae ffilm bellach yn rhan naturiol o'r profiad dysgu; gyda chyfleoedd i gysylltu ffilm ag amcanion fframweithiau cenedlaethol, a chyfleoedd i ddisgyblion gyrraedd eu potensial drwy'r cyfrwng hygyrch hwn.

Felly dyma ni heddiw - ychydig flynyddoedd i mewn i'w daith gydag Into Film a Rhys yw Athro Into Film y Flwyddyn o dros y DU.

"Ges i fy synnu wrth glywed am yr enwebiad! Mae'n anrhydedd mawr ac yn gydnabyddiaeth o'r amser, yr ymdrech a'r mwynhad yr wyf yn ei roi at roi profiadau lu i fy nisgyblion ym myd ffilm."

Mae ei ymroddiad yn amlwg yn y ffordd y mae'n edrych am ffyrdd newydd o ehangu gorwelion ei ddisgyblion - yn ddiweddar cyflwynodd y prawf Bechdel i'r myfyrwyr wrth wylio Moana!

Adolygiad o BAFTA Guru

Star Wars: The Last Jedi - Hedydd with R2D2

Hedydd

Gohebydd Ifanc Into Film

Ar ddiwedd Mis Mawrth cefais y cyfle i fynd i lawr i Gaerdydd i fynychu sesiynau gwahanol oedd yn rhan o ddiwrnod Guru Live gan Bafta. Yn ystod y dydd clywais lawer o unigolion o feysydd gwahanol yn y byd ffilm a theledu yn trafod ac yn rhannu eu profiad eang.

Ar ddiwedd Mis Mawrth cefais y cyfle i fynd i lawr i Gaerdydd i fynychu sesiynau gwahanol oedd yn rhan o ddiwrnod Guru Live gan Bafta. Yn ystod y dydd clywais lawer o unigolion o feysydd gwahanol yn y byd ffilm a theledu yn trafod ac yn rhannu eu profiad eang.

Un o fy hoff sesiynau oedd cael gweld Craig Roberts ac Alice Lowe yn trafod eu profiad o fynd o fod yn actorion i fod yn gyfarwyddwyr. Roedd hi'n ddiddorol clywed fod canfod arian ar gyfer eu ffilmiau dal yn anodd ar eu lefel nhw. I arbed arian wrth greu ei ffilm gyntaf (Just Jim) fe benderfynodd Craig Roberts i ffilmio yn ei hen ysgol uwchradd ac roedd ei gynhyrchydd yn aros yn nhŷ Nain Roberts. Gan fod Roberts a Lowe yn cyfarwyddo yn gynnar yn eu gyrfa, gyda'r ddau ond wedi cyfarwyddo un ffilm sydd wedi ei rhyddhau, roedd hi'n ddiddorol gweld cyfarwyddwyr oedd ar ddechrau eu taith.

Roedd y sesiwn gyda Boom Cymru yn hollol wahanol; y tro yma yn edrych ar y byd cynhyrchu yn lle cyfarwyddo. Roedd hi'n anhygoel dysgu faint o waith oedd ynghlwm wrth baratoi rhaglenni Cymraeg ar y teledu. Roedd cynnwrf mawr yn y sesiwn hefyd gan fod yna lot o drafod am i ble mae'r diwydiant Cymraeg yn mynd . Gyda dyfodiad ‘Hansh' mae llawer o ffocws cynhyrchwyr yn dechrau mynd i gyfryngau cymdeithasol, datblygiad fydd yn tyfu yn fawr iawn dros y blynyddoedd nesa.

Un o'r pethau sy'n unigryw am sesiynau Guru Live ydi'r ffaith eich bod chi'n cael y cyfle i glywed gan unigolion sydd ddim yn amlwg yn y diwydiant. Y tro yma cawsom sesiwn gan y Cyfarwyddwr Castio, Andy Morgan, sydd wedi gweithio ar Luther, The Walking Dead a Un Bore Mercher. Mae hi'n syfrdanol faint o swyddi sydd yn y diwydiant a pam mor benodol yw pob un swydd. Roedd Andy Morgan yn amlwg yn ddyn trefnus iawn oedd yn dallt ei swydd i'r dim. Fel rhan o'i swydd mae o'n mynd i'r theatr o leiaf ddwywaith yr wythnos ac roedd o'n pwysleisio'r pwysigrwydd bod Cyfarwyddwyr Castio angen nabod llawer o actorion gwahanol ar bob lefel.

Yn debyg i Boom Cymru, ond yn fwy rhyngwladol, mae ‘Bad Wolf' yn gwmni cynhyrchu sydd gyda 5 Sound Stage yng Nghaerdydd. Roedd cael clywed gan gwmnïau lleol Caerdydd oedd yn gweithio ar gynyrchiadau o feintiau gwahanol yn rhoi golwg mwy diddorol ar y diwydiant. Roedd yr unigolion o Bad Wolf yn pwysleisio pwysigrwydd gweithio yng Nghymru iddynt hwy ac roedd hi'n wych gweld cwmni mor fawr yn cefnogi'r wlad.

Y sesiwn olaf oedd sesiwn yng nghwmni'r sefydlwyr o ‘Mad as Birds', cwmni cynhyrchu ffilmiau a gafodd ei greu yn 2014. Roedd cael clywed hanes sefydlu cwmni a chael profi brwdfrydedd y cyfarwyddwyr a'r cynhyrchwyr yn wych. Gyda mwy o ffilmiau ar ei ffordd, mae ‘Mad as Birds' yn gwmni arall sydd yn gweithio yng Nghymru sydd yn gwneud pethau mawr.

Dwi'n falch iawn fy mod wedi cael mynd lawr i Gaerdydd i weld y llu o bethau gwahanol sydd yn digwydd yn y diwydiant ar hyn o bryd. Fe fwynheais y diwrnod a dysgais lawer.

Panel Ieuenctid Chapter / Chapter Youth Committee

generic picture of Chapter external

Rhif 3 / No. 3

08/02/2019

Yn galw am rhaglennwyr y dyfodol Cyfle i lunio rhaglen Chapter / Calling all Future Programmers Anopportunity to be part of a Youth Committee at Chapter 

Yn galw am rhaglennwyr y dyfodol Cyfle i lunio rhaglen Chapter

Hoffet ti fod yn aelod a banel ieuenctid Chapter a fydd yn datblygu rhaglen artistig pobl ifanc ar gyfer y ganolfan hynod yma?

Os oes gen ti ddiddordeb ac rhwng 14 a 24 oed, mae croeso mawr iti ymuno gyda ni ac aelodau o staff Chapter ar Nos Fercher 13 Chwefror am 4:30yh am y gyfarfod cyntaf.

Yn ystod y cyfarfod yma mi gei di gyfle i ddysgu mwy am fanylion y chynllun, pa ymrwymiadau fydd yn ddisgwyliedig arno ti a pha fanteinsion y gei di o'r cynllun.

Mae swyddfa Into Film Cymru bellach yn Chapter ac yn falch iawn i fod yn rhan o'r fenter. Fel rhan o'r bartneriaeth, bydd Into Film Cymru yn cynnig gweithdai ac yn cyd-weithio gyda Chapter i sicrhau dy fod yn cael amrywiaeth o brofiadau a chyfleoedd fel aelod o'r pwyllgor.

Cynhelir y cyflwyniad yn Sinema 1 Chapter ddydd Mercher 13 Chwefror rhwng 4.30yp a 5.30yp. Bydd angen cadarnhau os wyt ti am ddod i'r cyfarfod drwy glicio ar y ddolen yma

Calling all Future Programmers An opportunity to be part of a Youth Committee at Chapter

Would you like to be a Member of Chapter's Youth Committee that will help develop an artistic programme by young people and the centre?

If you're interested and between 14 and 24 years old, there's a warm welcome for you to join us and Chapter staff on Wednesday, February 13 at 4:30pm for the inaugrual meeting.

This get-together will give you more detail about what the scheme involves, what commitment we would hope to see from you, as well as explaining some of the benefits you will receive by becoming involved.

As our office is now based at Chapter we are very happy to be part of this scheme. As part of the partnership, Into Film Cymru will offer workshops and work with Chapter to make sure the there is an array of opportunities and experiences are offered to you.

The presentation will be held in Chapter's Cinema 1 on Wednesday 13th February between 4.30pm and 5.30pm. You will need to confirm your interest with Chapter by registering here.

CYSTADLEUTHAU EISTEDDFOD YR URDD INTO FILM

Urdd Gobaith Cymru Logo - for Eisteddfod yr Urdd Competition

Rhif 2

07/02/2019

Ers 2015, mae'r cystadlaethau adolygu ffilm Into Film Cymru wedi bod yn rhan o arlwy gwaith cartref Eisteddfod yr Urdd ac mae'n bleser parhau'r unwaith eto eleni. Ar gyfer 2019, mae Into Film Cymru yn falch iawn o gefnogi dwy gystadleuaeth newydd - Creu Ffilm.

Cystadleuthau Adolygu Ffilm Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Ers 2015, mae'r cystadlaethau adolygu ffilm Into Film Cymru wedi bod yn rhan o arlwy gwaith cartref Eisteddfod yr Urdd ac mae'n bleser parhau'r unwaith eto eleni. Mae un gystadleuaeth ar gyfer myfyrwyr blynyddoedd 6 ac iau (hyd at 300 o eiriau) a'r llall ar gyfer myfyrwyr 7, 8, 9 (hyd at 600 o eiriau). Cliciwch yma i fynd at restr testunau Eisteddfod yr Urdd

Nod y gystadleuaeth yw darparu cyfleoedd newydd a chyfoes i annog pobl ifanc leisio'u barn, datblygu sgiliau ysgrifennu a rhannu profiadau gydag eraill am ffilmiau y maent wedi gwylio. Gall yr unigolyn ysgrifennu'r adolygiad mewn unrhyw arddull briodol adolygiad arferol, blog neu ddyddiadur.

Mae'r gystadleuaeth yma yn dilyn rheolau cyffredinol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Hefyd mae'n bwysig pwysleisio fod disgwyl i'r unigolyn adolygu ffilm sydd yn addas i'w (h)oedran. Mi fydd adolygiad ar ffilm anaddas yn cael ei neilltuo yn syth. Mae gan Into Film Cymru adnoddau a chyflwyniadau gall helpu athrawon i hybu'r disgyblion i fynd ati i greu eu darnau o waith. Cliciwch yma i fynd at yr adnoddau.

Cystadleuthau Creu Ffilm Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2019, mae Into Film Cymru yn falch iawn o gefnogi dwy gystadleuaeth newydd - Creu Ffilm. Mae un cystadleuaeth i ddisgyblion blwyddyn 6 ac iau a'r llall ar gyfer disgyblion blynyddoedd 7, 8 a 9.

Y dasg yw i greu ffilm heb fod yn hwy na 10 munud o hyd ar syniad gwreiddiol. Gellir dewis themâu sy'n cael eu dilyn yn y dosbarth neu faterion sy'n codi gan y bobl ifanc. Mae'n rhaid bod y ffilmiau yma wedi'u cynhyrchu o fewn 12 mis i ddyddiad cau'r gystadleuaeth ac yn dilyn rheolau Eisteddfod yr Urdd. Mae'n rhaid cydnabod defydd o gerddoriaeth os yn defnyddio o gwbl a byd rhaid gwenud yn siwr fod pob unigolyn sydd yn y ffilm yn rhoi caniatad os o dan 18 oed mi fydd rhai i rhiant neu warchodwr gymeradwyo'r caniatad. Disgwylir i'r ffilmiau fod yn addas i'w gwylio gan rhai o'r un oedran ffilm gan ddisgyblion blwyddyn 6 ac iau yn addas i ddisgyblion o'r un oedran, a'r un peth yn berthnasol ar gyfer ffilmiau gan ddisgyblion blynyddoedd 7, 8 a 9.

Nod y gystadleuaeth yw i fagu a datblygu sgiliau digidol a ffilmio'r disgyblion o waith cyd-gynhyrchu syniad, bwrdd stori a datblygu sgript, i'r cynhyrchiad gwaith camera, perfformio, sain, ac ymlaen i'r ol-gynhyrchiad y golygu, ychwanegu cerddoriaeth i enwi ond rhai elfennau.

Mae adnoddau ar gyfer sut i fynd ati i greu ffilm ar gael eto ar wefan Into Film sy'n gallu fod yn help i'r athrawon i hybu disgyblion i drawsnewid syniadau i fod yn gynhyrchiad ar sgrin. Cliciwch yma i fynd ar yr adnoddau creu ffilm. Cliciwch yma i fynd ar yr adnoddau creu ffilm.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn mae croeso i chi gysylltu gyda ni.

WELSH CASE STUDIES / ARFER DDA O GYMRU

Timm Dadds - Welsh Case Studies

No. 1 / Rhif 1

23/10/2018

In a special feature, four parents and one teacher share their views on Into Film Cymru's work. From attending Into Film Club to making films, they share the positive impact on their children's personal and academic development.

Mewn stori arbennig, mae pedwar rhiant ac un athro yn rhannu eu barn am waith Into Film Cymru. O fynychu clwb ffilm i wneud ffilmiau, mae'n nhw'n tynnu sylw at sut y mae'r cyfleoedd yn effeithio ar ddatblygiad personol ac academaidd eu plant.

Louise - Cardiff

Mother of Logan - 8-years-old

Before his school [The Hollies] introduced Into Film resources, Logan would never, ever go to the cinema. To be honest, it was a traumatic experience, even when we went to autism friendly screenings. But since watching films in the classroom, there's been a complete turn around and Logan now asks if we can go. It's amazing!

As a family, our social life has improved dramatically. I have another son, so now that Logan understands what it is to go to the cinema, we're able to go as a family on the spur of the moment. We've even been able to enjoy two or three ordinary film screenings, which is obviously fantastic for his brother, because that would have been unheard of. It's one less battle, that's for sure.

In addition to the social benefits, I've also seen a vast improvement in his literacy skills, particularly his vocabulary. He's learning while watching, sucking up information and picking up on details that I would never see. He's also able to grasp the plot and really enjoys using his imagination I can see his little face trying to work out what will happen next.

The other knock on effect is the way it has increased his love of books. He's always looking at books, and that can't be a bad thing. I would encourage all parents of children with autism to try it, because I know that it can make the world of difference.


Rebecca - Llanharan

Mother of Ellie - 10-years-old

Ellie started going to the after-school club last year, organised by her teacher, Mr Roberts. She was initially just very excited to be getting freebies like popcorn. But her interest and excitement remain high, particularly when Into Film tweet about her and her award-winning reviews!

Ellie now writes a review after every film, even when she's just watching one with us. It's become a bit of a family affair. She knows all the questions to ask, so she'll quiz us about the film, and we have a proper discussion. It's excellent! She even has her younger twin sisters running around the house, helping her to make films on a tablet. The three of them want to start their own You Tube channel, which is great for developing their digital skills.

I think they [Into Film Clubs] are wonderful. Film is now such a big part of her life that we're actually sending her to Pencoed Comprehensive because we know it has an Into Film Club. For the time being, she has her sights firmly set on a job in the creative industries, and we want to encourage her as much as possible.

Mr Roberts' film club has had a massive positive effect on her confidence and it's made learning a fun activity for her. Her digital literacy and literacy have improved greatly. She's usually upstairs on her tablet using far bigger words than she did just six months ago.

One year on, and I'm convinced that all schools should have a film club, because the outcomes for Ellie and for the family have been extraordinary.

Helen - Bangor

Mother of Ceri-Ellen - 17-years-old

Since joining Into Film's Youth Advisory Council, less than a year ago, I've seen a huge change in my daughter, Ceri-Ellen. She's gained a great deal of confidence and the experiences have developed her interest at several levels not only in film but of the world in general! I believe she's gained a new perspective of the world beyond her usual home turf.

Before starting, she was quite unsure of herself and nervous about going to meetings, but Ceri now enjoys going she can't wait to go! as she has new friends, which suits her character and interests. That's a very positive thing.

With regards to acting and filming (her favourite thing for years), Into Film Cymru has put a new twist on her outlook, and has raised her awareness of the countless opportunities and jobs in the sector. Now, and for the first time ever, Ceri is considering going to University to study Theatre and Film Studies - an amazing development!

I have also noticed how watching films has reignited her interest in reading. She has her head in her books from dawn till dusk! Also, her and I have an opportunity to discuss quite deep issues, due to some of the themes that come up. I appreciate that very much.

In that respect, I very much hope teachers and lecturers will make the most of the opportunity when Into Film Cymru show lots of films - free of charge! - across Wales this November as part of the Into Film Festival. In my experience, and having seen the impact on my daughter, I guarantee pupils will gain a great deal from the experience.

Richard - Cardiff

Father of Owain - 17-years-old

Into Film Cymru offers a wide range of excellent opportunities, all of which have greatly benefited Owain. During his time with Into Film Cymru, Owain has visited a film set, interviewed Rhys Ifans in front of his peers at an event at Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr and he's even attended some BAFTA events. All these opportunities have given Owain a huge boost to work towards a career in the film industry.

These opportunities have opened his eyes to the future, and have ignited a feeling of belonging. By now, Owain has met numerous young people from across the UK who have similar future aspirations; this means he has a new network that drives him to continue with his written work, and his A-Level Arts work.

Having gained in confidence, Owain has also developed his verbal skills. He's now able to articulate his opinions with enthusiasm and passion. Owain also greatly appreciates the opportunity to receive feedback, and this has given him a mature outlook as well as advanced analytical and communication skills."

Timm Dadds - Swansea

Educator of the Year Nominee at Into Film Awards 2018

The Welsh Government's new curriculum includes film and digital media for the very first time and Into Film resources and activities are excellent in meeting this new and vital criteria. I'm delighted that the new curriculum recognises the power of film and that it is actively future proofing our growing film industry in Wales. Certainly, all of my students can now recognise the wide range of career opportunities in the industry, and no longer believe they need to become an actor to get there.

I've been using their resources for a number of years now, mainly because they're invaluable in getting children struggling to read to develop into better readers. It's an engaging tool that encourages children to access a different type of text. It helps them decode meaning behind the words and sounds they experience on the screen that they'd be at pains to understand on the page.

With film they're able to engage with the text at a more advanced stage, so their comprehension skills don't get compromised by their reading ability. Through film, I'm able to get them to develop opinions on character and develop their ideas, despite not currently having higher order reading skills. This is particularly important when teaching children who have additional language needs, like those students whose first language is not English or Welsh.

Time and again, I have seen the love of film lead to a new love for books. They will seek out books related to the films they've been watching, because they've become fascinated by a particular story or character. Their confidence grows too, because their opinion can never be wrong. I've found that quiet/reticent female students can struggle with confidence in the classroom, yet this evaporates when you ask them to review a film.

This year we're taking the entire Foundation Phase to see Early Man at the Into Film Festival, because we really do see the way it improves their literacy and digital literacy skills, back in the classroom. The time outside the classroom pays dividends.

Louise, o Gaerdydd

Mam Logan (8 mlwydd oed) - Disgybl yn Ysgol The Hollies

"Cyn i'r ysgol gyflwyno adnoddau Into Film, fyddai Logan byth bythoedd yn mynd i'r sinema. Dweud y gwir, roedd yn brofiad trawmatig, hyd yn oed pan aethon ni i ddangosiadau awtistiaeth gyfeillgar. Ond ers gwylio ffilmiau yn y dosbarth, mae wedi trawsnewid yn llwyr ac mae Logan bellach yn gofyn os gallwn ni fynd. Mae'n wych!

Fel teulu, mae ein bywyd cymdeithasol wedi gwella'n rhyfeddol. Mae gen i fab arall, felly nawr bod Logan yn deall beth mae mynd i'r sinema yn ei olygu, fe allwn ni fynd fel teulu heb orfod trefnu ymlaen llaw. Rydyn ni hyd yn oed wedi gallu mwynhau dau neu dri dangosiad arferol, sy'n amlwg yn wych i'w frawd. Byddai hynny wedi bod yn amhosib o'r blaen. Mae'n un frwydr yn llai, heb os.

Yn ychwanegol at y manteision cymdeithasol, rwy hefyd wedi gweld gwelliannau enfawr i'w sgiliau llythrennedd, yn enwedig ei eirfa. Mae'n dysgu tra'n gwylio, yn sugno gwybodaeth ac yn sylwi ar fanylion na fyddwn i byth yn eu gweld. Mae hefyd yn gallu dilyn y plot ac yn mwynhau defnyddio ei ddychymyg yn fawr gallaf weld ei wyneb bach yn trio dyfalu beth sydd am ddigwydd nesaf.

Sgil effaith arall yw'r ffordd mae wedi hybu ei hoffter o lyfrau. Mae bob amser yn edrych ar lyfrau, a gall hynny fyth bod yn beth drwg. Byddwn i'n annog pob rhiant i blentyn ag awtistiaeth i roi cynnig arni, achos dwi'n gwybod y gall wneud byd o wahaniaeth."

Rebecca, o Lanharan

Mam Ellie (10 mlwydd oed) - Adolygydd Into Film

"Dechreuodd Ellie fynd i'r clwb ar ôl ysgol y llynedd, a oedd yn cael ei drefnu gan ei hathro, Mr Roberts. I gychwyn, roedd yn teimlo'n gyffrous iawn ynglŷn â chael pethau am ddim, fel popgorn. Ond mae ei diddordeb a'i chyffro yn parhau, yn enwedig pan mae Into Film yn trydar amdani hi a'i hadolygiadau llwyddiannus!

Mae Ellie bellach yn ysgrifennu adolygiad ar ôl pob ffilm, hyd yn oed pan mae hi'n gwylio ffilm gyda ni. Mae'n beth teuluol bellach. Mae'n gwybod pa gwestiynau i'w gofyn, felly bydd yn ein holi ni am y ffilm, a chawn drafodaeth go iawn. Mae'n rhagorol! Mae hyd yn oed yn cael ei chwiorydd iau, sy'n efeilliaid, yn rhedeg o amgylch y tŷ, a'i helpu i wneud ffilmiau ar ei Ipad. Mae'r tair ohonyn nhw eisiau creu eu sianel YouTube eu hunain, sy'n wych o ran datblygu eu sgiliau digidol.

Fel dwi'n deall, nid oes gan lawer o ysgolion y clybiau hyn, ond dwi'n meddwl eu bod nhw'n wych. Mae ffilm yn rhan mor fawr o'i bywyd bellach, fel ein bod ni hyd yn oed am ei hanfon i Ysgol Gyfun Pencoed am ein bod ni'n gwybod bod Clwb Into Film yno. Am y tro, ei bwriad pendant yw cael swydd yn y diwydiannau creadigol, ac rydyn ni eisiau ei hannog gymaint â phosib.

Mae clwb ffilm Mr Roberts wedi cael effaith gadarnhaol enfawr ar ei hyder ac mae'n golygu bod dysgu yn weithgaredd hwyliog iddi. Mae ei llythrennedd digidol a'i llythrennedd wedi gwella'n fawr. Mae hi fel arfer lan llofft ar ei Ipad lechen, yn defnyddio geiriau llawer mwy na fyddai chwe mis yn ôl.

Flwyddyn yn ddiweddarach, ac rwy'n argyhoeddedig y dylai fod gan bob ysgol glwb ffilm, achos mae'r canlyniadau i Ellie ac i'r teulu wedi bod yn rhyfeddol."

Helen, o Fangor

Mam Ceri-Ellen (17 mlwydd oed) - Aelod o Bwyllgor Ieuenctid Into Film Cymru

"Ers ymuno â Phanel Ieuenctid Into Film, llai na flwyddyn yn ôl, dwi ‘di gweld newid mawr yn fy merch, Ceri-Ellen. Mae wedi magu lot fawr o hyder a'r profiadau wedi datblygu'i diddordeb ar sawl lefel - nid jest am ffilm ond am y byd yn gyffredinol! Yn fy marn i, mae wedi ennill perspectif newydd ar y byd y tu hwnt i'w milltir sgwar arferol.

Cyn cychwyn, roedd hi'n eitha ansicr o hi ei hun ac yn nerfus mynd i'r cyfarfodydd, ond erbyn heddiw mae Ceri'n mwynhau mynd methu aros i fynd! - gan fod ganddi ffrindiau newydd sbon, sy'n gweddu ei chymeriad a'i diddordebau hi. Mae hynny'n beth positif iawn.

O ran actio a ffilm (ei hoff bethau ers blynyddoedd) mae Into Film Cymru wedi llwyddo rhoi sbin newydd ar y cyfan a wedi codi ei hymwybyddiaeth am y lu o bosibiliadau a swyddi sydd yn y sector. Bellach, ac am y tro cyntaf erioed, mae Ceri'n ystyried mynychu'r Brifysgol er mwyn astudio cwrs Astudiaethau Theatr a Ffilm sy'n ddatblygiad ardderchog!

Dwi hefyd wedi sylwi sut mae gwylio ffilmiau wedi ail-ennyn ei diddordeb mewn darllen. Mae ei phen mewn llyfr o fore gwyn tan nôs! Yn ogystâl â hynny, ry' ni'n dwy yn cael cyfle i sgwrsio am faterion reit dwys, oherwydd rhai o'r themau sy'n codi. Dwi'n gwerthfawrogi hynny'n fawr iawn.

Yn hynny o beth, dwi'n mawr obeithio y bydd athrawon a darlithwyr yn gwneud mawr o'r cyfle pan fydd Into Film Cymru yn dangos lu o ffilmiau yn rhad ac am ddim! - ar draws Cymru fis Tachwedd fel rhan o Wyl Into Film. O'm mhrofiad i a gweld effaith ffilm ar fy mhlentyn i, dwi'n addo y bydd disgyblion yn cael cymaint allan o'r profiad."

Richard, o Gaerdydd

Tad Owain (17 mlwydd oed) - Aelod o Banel Ieuenctid Into Film Cymru

"Mae'r cyfleoedd syfrdanol sydd ynghlwm yng ngwaith Into Film Cymru yn ardderchog a wedi bod o fudd enfawr i Owain. Yn ei amser gyda Into Film Cymru, mae Owain wedi ymweld â set ffilm, cyfweld â Rhys Ifans o flaen cyfoedion yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr a wedi cael cyfle i fynychu digwyddiadau BAFTA. Mae hyn oll wedi rhoi hwb enfawr i Owain i weithio tuag at yrfa yn y diwydiant ffilm.

Mae'r cyfleoedd wedi agor ei lygaid i'r dyfodol, ac wedi ennyn rhyw deimlad o berthyn. Erbyn hyn, mae Owain wedi cwrdd â nifer o bobl ifanc ar draws y DU sy'n dyheu am yr un dyfodol. Dyma felly rhwydwaith newydd sy'n ei sbarduno i fwrw ymalen a'i waith ysgrifenedig, a'i waith Celf Lefel-A.

Wrth fagu hyder, mae Owain wedi datblygu ei sgiliau llafar hefyd. Ac yn gallu cyfleu ei safbwyntiau gyda brwdfrydedd ac angerdd. Mae Owain yn gwerthfawrogi'n fawr y cyfle am adborth hefyd, ac mae hyn hefyd wedi sicrhau meddylfryd aeddfed a sgiliau dadansoddi a chyfathrebu o'r radd flaenaf."

Timm, o Abertawe

Enwebiad Athro'r Flwyddyn - Into Film Cymru

"Mae cwricwlwm newydd Llywodraeth Cymru yn cynnwys ffilm a'r cyfryngau digidol am y tro cyntaf erioed ac mae adnoddau a gweithgareddau Into Film yn rhagorol er mwyn cyrraedd y meini prawf newydd a hanfodol hyn. Rwy wrth fy modd bod y cwricwlwm newydd yn cydnabod pŵer ffilm a'i fod yn mynd ati'n fwriadol i wneud yn siŵr bod ein diwydiant ffilm cynyddol yng Nghymru yn barod i'r dyfodol. Yn bendant, gall fy nisgyblion oll nawr weld yr amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa sydd yn y diwydiant, a dydyn nhw ddim mwyach yn credu bod yn rhaid iddyn nhw fod yn actor er mwyn cyrraedd yno.

Rwy wedi bod yn defnyddio eu hadnoddau ers sawl blwyddyn bellach, yn bennaf am eu bod nhw'n amhrisiadwy wrth gael plant sy'n cael trafferth darllen i ddatblygu i fod yn well darllenwyr. Mae'n becyn deniadol sy'n annog plant i gael mynediad at fath gwahanol o destun. Mae'n eu helpu i ddatgodio'r ystyr y tu ôl i eiriau a synau maen nhw'n eu profi ar y sgrin y byddan nhw'n cael trafferth mawr i'w deall ar y dudalen.

Gyda ffilm, fe allan nhw greu cyswllt â'r testun ar gam uwch, felly nid yw eu sgiliau deall yn cael eu cyfaddawdu gan eu sgiliau darllen. Drwy ffilm, rwy'n gallu eu cael i ddatblygu barn ar gymeriad a datblygu eu syniadau, er nad oes ganddyn nhw sgiliau darllen lefel uwch ar hyn o bryd. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth addysgu plant sydd ag anghenion iaith ychwanegol, fel disgyblion nad Cymraeg na Saesneg yw eu hiaith gyntaf.

Dro ar ôl tro, rwy wedi gweld cariad at ffilm yn arwain at gariad newydd at lyfrau. Byddan nhw chwilio am lyfrau sy'n ymwneud â'r ffilmiau y buon nhw'n eu gwylio, am fod ganddyn nhw ddiddordeb mawr mewn stori neu gymeriad penodol. Mae eu hyder yn tyfu hefyd, am na all eu barn byth fod yn anghywir. Rwy wedi gweld y gall disgyblion sy'n ferched tawel/tawedog gael trafferth â hyder yn y dosbarth, ond mae hyn yn diflannu pan ofynnwch chi iddyn nhw adolygu ffilm.

Eleni, rydyn ni am fynd â'r Cyfnod Sylfaen cyfan i weld Early Man yn yr Ŵyl Ffilmiau, am ein bod wir yn gweld y ffordd mae'n gwella sgiliau llythrennedd a llythrennedd digidol yn ôl yn y dosbarth. Mae'r amser y tu allan i'r ystafell ddosbarth yn talu ar ei ganfed."

Contact the Into Film Cymru office here / Cysylltwch a swyddfa Into Film Cymru yma

cardiff@intofilm.org