Explore the unknown with our new Kensuke's Kingdom resource

26 Jun 2024

3 mins
Kensuke's Kingdom resource with funder logos
Kensuke's Kingdom resource with funder logos

Explore the unknown and immerse your pupils in the secret world of Kensuke's Kingdom and 2D animation with our new learning resource.

Based on new animated film Kensuke's Kingdom, our new resource includes a total of 10 lesson plans, which cover a range of themes including environment and sustainability, survival and animation. Our Kensuke's Kingdom: Exploring the Unknown resource draws on the trailer, stills, and content from the film to create a range of lesson plans that will engage your learners across the following subjects:

  • English/Literacy
  • Animation
  • Science
  • Mental health/Wellbeing
  • Geography 

The lesson plans include creative activity sheets that will inspire your young people to create their own animations based on the film and engage their English/literacy and animation skills. This resource will guide you in developing your learner's animation skills from flick-book to digital software apps.

Your learners will be able to watch a selection of youth-made animation 2D animations to further inspire them to develop their own animations inspired by Kensuke's Kingdom. The crew members behind the film also include their top tips for pursuing a career in animation for your learners in exclusive interviews.

Each resource is flexible and can be delivered as stand-alone lessons, a complete scheme of work or in any way that best suits your lesson planning. The animation activities will develop your pupils' animation skills from simple flick books to using digital software apps, which can be used to complement the curriculum or in extra-curricular clubs. 

Kensuke's Kingdom resource with Welsh 'Lawrlwytho'r Adnodd'

Archwiliwch yr anhysbys a throchwch eich disgyblion ym myd cyfrinachol Kensuke's Kingdom ac animeiddio 2D gyda'n hadnodd dysgu newydd.

Rydyn ni'n falch iawn o gyhoeddi ein hadnodd dysgu newydd sy'n seiliedig ar y ffilm, Kensuke's Kingdom. Mae cyfanswm o 10 cynllun gwers wedi'u cynnwys, sy'n ymdrin ag amrywiaeth o themâu gan gynnwys yr amgylchedd a chynaliadwyedd, goroesi ac animeiddio. Mae ein hadnodd Kensuke's Kingdom: Archwilio'r Anhysbys yn defnyddio'r ffilm ragflas, lluniau llonydd a chynnwys o'r ffilm i greu casgliad o gynlluniau gwersi a fydd yn ennyn diddordeb eich dysgwyr ar draws y pynciau canlynol:

  • Cymraeg/Llythrennedd
  • Animeiddio
  • Gwyddoniaeth
  • Iechyd meddwl/Lles
  • Daearyddiaeth

Mae'r cynlluniau gwersi yn cynnwys taflenni gweithgaredd creadigol a fydd yn ysbrydoli eich pobl ifanc i greu eu hanimeiddiadau eu hunain yn seiliedig ar y ffilm ac yn ennyn eu sgiliau Cymraeg/llythrennedd ac animeiddio. Bydd yr adnodd hwn yn eich arwain wrth ddatblygu sgiliau animeiddio eich dysgwyr o lyfrau fflicio i apiau meddalwedd digidol.

Caiff eich dysgwyr wylio detholiad o animeiddiadau 2D wedi'u creu gan bobl ifanc i'w hysbrydoli ymhellach i ddatblygu eu hanimeiddiadau eu hunain wedi'u hysbrydoli gan Kensuke's Kingdom. Mewn cyfweliadau unigryw, mae aelodau'r criw y tu ôl i'r ffilm hefyd yn cynnwys awgrymiadau i'ch dysgwyr ar sut i ddilyn gyrfa mewn animeiddio.

Mae pob adnodd yn hyblyg ac mae modd ei gyflwyno fel gwersi unigol, cynllun gwaith cyflawn neu mewn unrhyw ffordd sy'n gweddu orau i'ch gwaith cynllunio. Bydd y gweithgareddau animeiddio yn datblygu sgiliau animeiddio eich disgyblion o lyfrau fflicio syml i ddefnyddio apiau meddalwedd digidol, a gall y rhain gael eu defnyddio i ategu'r cwricwlwm neu mewn clybiau allgyrsiol.

You may also be interested in...

Viewing 3 of 3 related items.

Into Film Clubs

Into Film Clubs

Find out everything you need to know about starting an Into Film Club.

News details

Want to write for us?

Get in touch with your article ideas for the News and Views section.