Celebrating Languages Week Scotland

31 Jan 2022

5 mins
Scottish Flag
Scottish Flag

To mark Languages Week Scotland, we've launched a brand new Gaelic page, which recognises the importance of including Gaelic Medium educators and their learners in the work Into Film does, and helping them access the incredible power of film in their own indigenous language.

Our new page houses all of our Gaelic-language content, including films in the Gaelic language, and resources that are either specifically about or have been translated into Gaelic.

Free Gaelic Workshops

As part of Languages Week Scotland and the launch of our Gaelic page, we're also offering several free workshops - all in Gaelic, naturally - to Into Film account holders.

Virtual Review Writing Workshop

This interactive, 40-minute remote session focuses on review writing, and will take learners through how to write a film review and think more critically about the films they are watching. Writing critical reviews of films is a fantastic means of improving young people's writing skills. Together, the group will watch a short film and flex their literacy muscles in a way that's fun, and focuses on creativity, rather than perfecting spelling and punctuation. The workshop will ultimately help pupils to develop a unique voice of their own.

Film Buff Challenge Introduction 

The Film Buff Challenge is an exciting way for young film lovers, educators and Into Film Club leaders to engage with film like never before, by watching a wide range of short films that will challenge and open up viewing choices. 

This introductory session will introduce learners to the challenge, and can feature a screening of one of the short films to get everyone started.

Story Builder in Gaelic

Our Story Builder resource, which initially launched in Northern Ireland, is our most recently translated resource, and is now available in Gaelic. Aimed at pupils aged 7-11, Story Builder enables learners to develop their understanding of the basic building blocks of film - the 3Cs and 3Ss of film, colour, character, camera, story, sound and setting - to create imaginative narratives of their own. Young people will be able to use our interactive workbook to plan their own films stage-by-stage. 

As an exclusive offer to our Gaelic Language schools, we have a limited number of A3 printed packs we can send to you to get your learners started on their journey with Into Film. Recipients must be Into Film account holders (don't worry if you don't have an account yet, it's quick, easy and free to sign up). All you need to do is email us to let us know why you would like to receive printed packs for your class.

Wee Review Competition 

And don't forget - we have teamed up with Regional Screen Scotland to launch a Wee Review Competition, which is aimed at encouraging young people from across rural Scotland to write about the films they have seen on board the Screen Machine Mobile Cinema. We would love to see more young people submitting their reviews written in Gaelic. Find out more below!

Gus Seachdain Cànanan na h-Alba a chomharrachadh, tha sinn air duilleag Ghàidhlig ùr fhoillseachadh, a tha ag aithneachadh cho cudromach 's a tha e a bhith a' gabhail a-steach luchd-foghlaim na Gàidhlig agus an luchd-ionnsachaidh san obair a tha Into Film a' dèanamh, agus an cuideachadh gus cothrom fhaighinn air cumhachd iongantach film sa chànan dhùthchasach aca fhèin.

Tha an t-susbaint Ghàidhlig againn uile air an duilleig ùir againn, a' gabhail a-steach filmichean sa Ghàidhlig agus goireasan a tha gu sònraichte mun Ghàidhlig no a chaidh a chur dhan Ghàidhlig.

Bùithtean-obrach Gàidhlig an-asgaidh

Mar phàirt de Sheachdain Cànanan na h-Alba agus cur air bhog na duilleig Gàidhlig againn, tha sinn cuideachd a' tabhann grunn bhùthan-obrach an-asgaidh uile ann an Gàidhlig, mar a bhiodh tu an dùil do dhaoine le cunntas Into Film.

Bùth-obrach Bhiortail air Sgrìobhadh Lèirmheasan

Bidh an seisean eadar-obrachail, 40-mionaid air-astar seo a' cuimseachadh air sgrìobhadh lèirmheasan, agus seallaidh e do luchd-ionnsachaidh mar a sgrìobhas iad lèirmheas film agus mar a smaoinicheas iad ann an dòigh nas breithneachaile mu na filmichean a chì iad. Tha sgrìobhadh lèirmheasan breithneachail air filmichean na dhòigh air leth gus sgilean sgrìobhaidh na h-òigridh a leasachadh. Còmhla, bidh a' bhuidheann a' coimhead air film goirid agus a' sgrìobhadh ann an dòigh a tha spòrsail, agus a' cuimseachadh air cruthachalachd, seach litreachadh agus puingeachadh foirfe. Aig a' cheann thall cuidichidh a' bhùth-obrach sgoilearan gus an guth air leth aca fhèin a leasachadh.

Dùbhlan Dhaibhsan a tha Measail air Filmichean (Film Buff Challenge)

Tha an Dùbhlan Dhaibhsan a tha Measail air Filmichean na dhòigh inntinneach do daoine òga a tha dèidheil air filmichean, luchd-foghlaim agus stiùirichean Clubaichean Into Film a dhol an sàs ann am film mar nach do rinn iad nach riamh roimhe, le bhith a' coimhead air raon farsaing de dh'fhilmichean goirid a bheir dùbhlan dhaibh agus a dh'fhosglas roghainnean seallaidh dhaibh.

Bheir an seisean tòiseachaidh seo eòlas air an dùbhlan do luchd-ionnsachaidh, agus dh'fhaodte gun tèid fear de na filmichean goirid a shealltainn gus cùisean a thòiseachadh.

A' Togail Sgeulachd sa Ghàidhlig

Is e an goireas Togail Sgeulachd againn, a chaidh a chur air bhog an toiseach ann an Èirinn a Tuath, an goireas eadar-theangaichte as ùire againn sa Ghàidhlig. Ag amas air sgoilearan aois 7-11, tha Togail Sgeulachd a' toirt comas do luchd-ionnsachaidh an tuigse aca air bunaitean togail film adhartachadh - dath, caractar, camara, sgeulachd, fuaim agus suidheachadh - gus aithrisean mac-meanmnach a chruthachadh dhaibh fhèin. Bidh cothrom aig daoine òga ar leabhar-obrach eadar-obrachail a chleachdadh gus na filmichean aca fhèin a dhealbhadh ceum air cheum.

Mar thairgse shònraichte do na sgoiltean Gàidhlig, tha beagan phasganan clò-bhuailte A3 againn as urrainn dhuinn a chur thugaibh gus an tòisich an luchd-ionnsachaidh agad air an turas aca le Into Film. Feumaidh cunntas Into Film a bhith aig daoine gus seo fhaighinn (ach na gabh dragh mura h-eil cunntas agad fhathast, tha e luath, furasta agus an-asgaidh gus clàradh). Chan eil agad ri dhèanamh ach post-d a chur thugainn gus innse dhuinn carson a bhiodh tu airson pasganan clò-bhuailte fhaighinn airson do chlas.

Co-fharpais nan Lèirmheasan Beaga

Agus na dìochuimhnich - tha sinn air tighinn còmhla ri Regional Screen Scotland gus Farpais nan Lèirmheasan Beaga a chur air bhog, a tha ag amas air daoine òga bho air feadh Alba dhùthchail a bhrosnachadh gus sgrìobhadh mu na filmichean a chunnaic iad air bòrd taigh-dhealbhan gluasadach an Screen Machine. Chòrdadh e ruinn glan nan cuireadh barrachd

òigridh na lèirmheasan aca thugainn sa Ghàidhlig. Gheibhear barrachd fiosrachaidh gu h-ìosal!

You may also be interested in...

Viewing 4 of 4 related items.

Into Film Clubs

Into Film Clubs

Find out everything you need to know about starting an Into Film Club.

News details

Want to write for us?

Get in touch with your article ideas for the News and Views section.