Gàidhlig

Gaelic Page Header
Gaelic Page Header

Tha prògram Into Film a' ruith anns gach nàisean den RA agus 's e an t-amas againn gum bi am prògram againn cho ruigsinneach 's a ghabhas. Ann an Alba, tha sinn ag aithneachadh gur e pàirt luachmhor de dh'fhèin-aithne cultarach na nàisein, agus mar sin, tha sinn a' dèanamh ar dìcheall gus taic a chumail ri luchd-ionnsachaidh is luchd-foghlaim tron Ghàidhlig, cho math ris an fheadhainn aig a bheil a'Bheurla mar phrìomh chànan.

A rèir cunntas-sluaigh 2011, bha còrr is 50,000 duine a chomharraich gun robh iad dà-chànanach ann an Gàidhlig is Beurla. 'S ann an 2007, a rinneadh Seachd: The Inaccessible Pinnacle a' chiad film co-aimsireil a rinneadh air fad sa Ghàidhlig agus tha sinn an dùil is an dòchas gum bi barrachd ann.

Tha goireasan againn sa phasgan fàilteachaidh ClubInto Film againn, a gabhail a-steach bileagan le gnìomhan do bhuill a tha rim faighinn sa Ghàidhlig a bharrachd air grunn ghoireasan foghlaim, a' toirt cothrom dhut sgrùdadh a dhèanamh air gach cuid film agus nàdar sònraichte cànan dùthchasach na h-Alba. 

Tha na goireasan a tha rim faighinn sa Ghàidhlig mìorbhaileach, chòrd e rium gu sònraichte a bhith a' cleachdadh Mothachas tro fhilm agus tha na sgoilearan air meas agus ùidh a fhaighinn ann am film agus Mothachas a tha a' leantainn air feadh a' chòrr den churraicealam

Jenna MacDonald, Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Goireasan Gàidhlig

Luchdaich sìos na goireasan an-asgaidh seo an-diugh (na gabh dragh ma tha na tiotalan gu h-ìosal anns a' Bheurla - tha dreachan làn Gàidhlig de na faidhlichean rin luchdachadh a-nuas) agus cùm sùil air an duilleig seo oir tha sinn an dòchas barrachd ghnìomhachdan stèidhichte air a' Ghàidhlig a chur rithe sna seachdainean agus mìosan ri teachd.

Tha mi a' smaoineachadh gu bheil cleachdadh film mar ghoireas a chumas taic ri litearrachd do chlann a tha ag ionnsachadh Gàidhlig gu math buannachdail oir tha e a' toirt rudeigin lèirsinneach dhaibh airson obrachadh leis, bidh e a' brosnachadh còmhradh agus tha e a' cleachdadh meadhan air a bheil iad uile eòlach. Bidh e a' brosnachadh sgilean sgrìobhaidh agus sgilean smaoineachaidh breithneachail agus fuasgladh dhuilgheadasan agus nì e sin ann an dòigh a tha spòrsail agus buntainneach dhaibh.

Jenna MacDonald, Bunsgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Film Buff Challenge

Thoir sùil cuideachd air anDùbhlan Dhuibhse a tha Measail air Filmichean! Tha e na dhòigh bhrosnachaildhut fhèin agus dhan chlas agad a dhol an sàs ann am film mar nach d' rinn iada-riamh roimhe, le bhith a' coimhead air raon farsaing de dh'fhilmichean goirida bheir dùbhlan agus a dh'fhosglas roghainnean coimhead ùra dhuibh.

Chuir e iongnadh mòr oirnn cho math 's a bha na còmhraidhean aig BS1-BS2 mu dheidhinn seo [mar thoradh air a bhith an sàs san Dùbhlan Dhuibhse a tha Measail air Filmichean

tidsear, Bun-sgoil Fhonn Dhoichtidh

Mar phàirt den phasgan Gàidhlig againn bidh sinn cuideachd a' tabhann bhùithtean-obrach lèirmheas bhiortail far an tèid luchd-ionnsachaidh a theagasg mar a sgrìobhas iad lèirmheas film mus coimhead iad air agus mus dèan iad lèirmheas air film goirid.

The Into Film programme runs across all nations of the UK, and our aim is for our programme to be as accessible as possible. In Scotland, we recognise that the Gaelic language remains a valuable part of the nation's cultural identity, and so we endeavour to be accommodating to Gaelic educators and learners, as well as those that speak English as their primary language.

According to the 2011 census, there were over 50,000 people in Scotland that classed themselves as bilingual, speaking both Gaelic and English. In 2007, Seachd: The Inaccessible Pinnacle became the first contemporary feature film to be made entirely in Gaelic - and we hope there'll be more to follow.

We have Into Film Club welcome pack materials, including members' activity sheets available in Gaelic, as well as several educational resources, allowing you to explore both the extraordinary medium of film and the unique nature of Scotland's indigenous language.

The resources available in Gaelic are wonderful. I particularly enjoyed using Mindfulness Through Film; the pupils really gained an appreciation and enthusiasm for film and mindfulness that carried on throughout the rest of the curriculum.

Jenna MacDonald, Glendale Gaelic Primary School

Download these free resources today (don't worry if the titles below are in English - there are fully Gaelic versions of the resource files to download) and keep an eye on this page as we hope to add more Gaelic-centred activity in the coming weeks and months.

Gaelic Resources

I think that using film as a source of literacy support for children learning Gaelic is really beneficial because it gives them something visual to work from, it encourages discussion, and gives them a familiar point of reference. It encourages writing skills and critical thinking skills and problem solving and does so in a way that is fun and relevant to them.

Jenna MacDonald, Glendale Gaelic Primary School

Film Buff Challenge

Also check out our exclusive Gaelic Film Buff Challenge, which is an exciting way for you and your learners to engage with film like they never have before by watching a wide range of short films that will challenge and open up viewing choices.

We have been particularly blown away with the discussions our P1-P2 have had.

Teacher, Findochtry Primary School, on taking the Film Buff Challenge

As part of our Gaelic package we also offer virtual review workshops where learners will be taught how to write a film review before watching and reviewing a short film.

Referral Link Copied