Raising Literacy Through Archive

FromScotlandWithLovePic
FromScotlandWithLovePic

Ages

7+

Duration

Long (12 plus activities)

Nation

Scotland

Raising Literacy Through Scotland's Film Archive

This resource has been produced in partnership with National Library of Scotland Moving Image Archive, Queen Margaret University and supported with funding from Screen Scotland.  

Raising Literacy Through Scotland's Film Archive encourages learners to explore and discover the history, heritage, and stories of Scotland at a national, regional, and local level.    

Activities are based on the 75-minute film, From Scotland With Love. This feature film is made entirely of archive footage from Scotland's past. It explores issues of identity, heritage, culture, history and storytelling through archive footage and original music. 

Each set of activities will support progression to a final filmmaking task where learners will have the opportunity to remix archive clips to produce their own films. Educators will become more confident in using film creatively as part of their teaching practice, as well as enabling learners to use film as an expressive medium and to creatively represent their communities. 

This resource includes the Raising Literacy Through Scotland's Film Archive Teachers notes, PowerPoint presentation with embedded archive film content to be used with learners in the classroom, as well as pupil worksheets and a Curriculum Links guide. 


Chaidh an goireas seo a dhèanamh an com-pàirteachas le Tasglann Ìomhaighean Gluasadach Leabharlann Nàiseanta na h-Alba, Oilthigh na Bànrighinn Mairead agus le taic mhaoineachaidh Sgrìn Alba. 

Tha Brosnachadh Litearrachd tro Thasglann Film na h-Alba a' brosnachadh luchd-ionnsachaidh gus an cuir iad eòlas air eachdraidh, dualchas is sgeulachdan na h-Alba aig ìrean nàiseanta, sgìreil is ionadail. 

Tha gnìomhan stèidhichte air an fhilm, From Scotland With Love, a mhaireas 75 mionaidean. Tha am film seo air a dhèanamh le film tasglainn eachdraidheil a-mhàin. Tha e a' taisbeanadh fèin-aithne, dualchas, cultar, eachdraidh is sgeulachdan na h-Alba tro fhilm tasglainn agus ceòl ùr. 

Cumaidh gach sreath ghnìomhan taic ri adhartas tro ghnìomh film deireannach anns am bi cothrom aig luchd-ionnsachaidh earrannan tasglainn ath-mheasgachadh airson na filmichean aca fhèin a thoirt gu buil. Tha an goireas a' toirt misneachd do luchd-teagaisg gus an cleachd iad film ann an dòigh chruthachail nan cuid teagaisg agus a' leigeil le luchd-ionnsachaidh film a chur gu feum mar mheadhan brìoghmhor airson an cuid choimhearsnachdan a riochdachadh.  

Tha an taisbeanadh PowerPoint Brosnachadh Litearrachd Tro Thasglann Film na h-Alba ri fhaighinn an cois a' ghoireis seo cuide ri susbaint cheangailte film tasglainn a tha ri chleachdadh cuide ri luchd-ionnsachaidh san t-seòmar-theagaisg, cho math ri duilleagan-obrach do sgoilearan agus Ceanglaichean Curraicealaim.  

This resource includes

pdf

Raising Literacy Through Scotland's Film Archive (Teachers Notes)

RaisingLiteractyThroughArchiveTeachersNotes

Size: 12.00 MB

Download for free

ppt

Raising Literacy Through Scotland's Film Archive PPT

RaisingLiteractyThroughArchivePPT

Size: 227.02 MB

Download for free

pdf

Gàidhlig - Raising Literacy Through Scotland Film Archive

Raising Literacy Through Archive Gaelic

Size: 17.69 MB

Download for free

ppt

Gàidhlig - Raising Literacy Through Scotland's Film Archive - PowerPoint

Raising Literacy Through Archive Gaelic PPT

Size: 237.59 MB

Download for free

pdf

Gàidhlig - Raising Literacy Through Scotland Film Archive (Curriculum links)

Raising Literacy Through Archive Gaelic Curriculum Links

Size: 2.77 MB

Download for free

This Resource Supports

  • Art and Design
  • Careers
  • Citizenship
  • English
  • Film Studies
  • Gaelic Scottish (Gàidhlig)
  • History
  • Local History
  • Literacy
  • Politics

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
What our educators say

"The wide range of resources on the Into Film website are so easy to access and adapt for a range of curriculum areas and age ranges. They are all carefully planned and designed with the pressures of teaching in mind."