Seachd: The Inaccessible Pinnacle

Seachd: The Inaccessible Pinnacle film image
Seachd: The Inaccessible Pinnacle film image

Ages

11–16

Duration

Long (12 plus activities)

Nation

Scotland

This resource, designed to be used across third and fourth levels, enables teachers and learners to use active learning to explore a range of issues and curriculum areas through the film, Seachd: The Inaccessible Pinnacle. This resource has been created in partnership with Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, the agency charged with co-ordinating the production and distribution of Gaelic educational resources throughout Scotland. Stòrlann are delighted to have collaborated with Into Film on this project and hope that the resource will be beneficial to those using it.

The resource includes:

 • three thematic approached
 • learner worksheets in Gaelic and English
 • an accompanying Seachd: The Inaccessible Pinnacle Secondary PowerPoint presentation 

Tha an goireas seo, air a dhealbhachadh gus a bhith cleachdadh air feadh an treasamh is an ceithreamh ìre, a' toirt comas do luchd-teagaisg agus luchd-ionnsachaidh a 'cleachdadh gnìomhach ionnsachaidh gus sgrùdadh a chuir air raon farsaing de chùisean agus raointean curraicealaim tro an film, Seachd: The Inaccessible Pinnacle. Tha an goireas seo air a bhith chruthachadh ann an com-pàirteachas le Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig a' bhuidhean stéidhte airson foillseachadh agus sgaoileadh ghoireasan teagaisg do dh'fhoghlam Gàidhlig a cho-òrdanachadh air feudh na h-Alba.  

Tha Stòrlann fìor thoilichte le bhith co-obrachadh le Into Film air a 'phròiseact seo agus an dòchas gum bi an goireas seo feumail dhan fheadhainn a tha ga chleachdadh.

Anns a ghoireas seo:

 • Trì dòighean-obrach chuspaireil
 • Duilleagan-obrach luchd-ionnsachaidh anns a' Ghàidhlig agus a' Bheurla
 • A chuideachadh Seachd: The Inaccessible Pinnacle - Taisbeanaidhean PowerPoint 

This resource includes

ppt

Seachd: The Inaccessible Pinnacle Secondary English PowerPoint

Seachd: The Inaccessible Pinnacle Secondary English PowerPoint

Size: 217.21 MB

Download for free

ppt

Seachd: The Inaccessible Pinnacle Secondary Gaelic PowerPoint presentation

Seachd: The Inaccessible Pinnacle Secondary Gaelic PowerPoint presentation

Size: 109.96 MB

Download for free

The Floating Cinema
pdf

Seachd: The Inaccessible Pinnacle Secondary Teachers' notes

Seachd: The Inaccessible Pinnacle Secondary Teachers' notes PDF

Size: 633 KB

Download for free

This Resource Supports

 • Citizenship
 • English
 • Gaelic Scottish (Gàidhlig)
 • Geography
 • History

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Related

Viewing 2 of 2 related items.

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
What our educators say

"I think that our work on ‘The Girl and the Fox’ has really benefitted our children. I would thoroughly recommend the Into Film approach to any school wanting to improve attainment in literacy."