Lynwen Brennan is our new Into Film Cymru Ambassador

01 Jul 2019

5 mins
General manager & EVP of Lucasfilm
General manager & EVP of Lucasfilm

Read this article in Welsh/Darllen yn Gymraeg

We are very happy to reveal that General Manager & EVP (Executive Vice President) of Lucasfilm, Lynwen Brennan has become our new Into Film Cymru Ambassador.

Into Film is doing wonderful work with schools using film in education. The tools and programmes they provide inspire kids to tell their own stories and that is incredibly important.

Into Film Cymru Ambassador, Lynwen Brennan

Brennan joins a prestigious group of existing Welsh Ambassadors that includes Rhys IfansMatthew RhysCelyn Jones and Michael Sheen. We truly appreciate the continued support of members of the film community in helping us to provide all children and young people across the UK with the opportunity to establish a meaningful and long-lasting relationship with film, both as an art form and a potential career.

I am honored to become an Ambassador and I am looking forward to the opportunity to amplify the Into Film educational and career program. I hope I can play a part in encouraging all kids to pursue their interests in creative arts and technology and to dream big.

Into Film Cymru Ambassador, Lynwen Brennan

Lynwen Brennan was born in Pembrokeshire, Wales. She is General Manager and EVP of Lucasfilm, where she has worked for 20 years overseeing all businesses including Lucasfilm, Industrial Light & Magic, and Skywalker Sound. She is responsible for the development and execution of Lucasfilm's business strategy and implementation of the company vision. Lynwen oversees the Star Wars Franchise groups including Marketing and Integrated Planning, Games, Publishing and Consumer Products, Public Relations, Asset Management and Content Strategy. She also looks after Lucasfilm Studio operations, including Human Resources, Finance and Legal.

Her career with Lucasfilm started in 1999 with her role as Technical Area Leader for the Computer Graphics Technical Directors in Lucasfilm's storied visual effects company, Industrial Light & Magic. She rose through the ranks to become President of ILM in 2009. As President, Brennan guided ILM through one of its most successful periods. Under her leadership, ILM expanded its global footprint, opening offices in Vancouver, British Columbia, and London; grew its San Francisco studio; and significantly expanded its highly successful Singapore studio. In February 2015 she was promoted to General Manager and EVP of Lucasfilm. 

In 2016, Lynwen was awarded a CBE (Commander of the Order of the British Empire) for her contributions in support of the UK's visual effects industry. She is a member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences and the British Academy of Film and Television Arts.

Prior to joining Lucasfilm, Brennan had 10 years of experience in visual effects software development at companies such as Parallax Software, Avid Technology, and Alias Wavefront.

Brennan holds a Bachelor of Science from the University of London. In 2018, she received the honorary degree of Doctor of Science (Social Sciences), Honoris Causa from Royal Holloway University of London. The award was bestowed upon Lynwen for her outstanding work in the visual effects industry.

Braf iawn yw cael datgelu bod Rheolwr Cyffredinol ac Is-lywydd Gweithredol Lucasfilm, Lynwen Brennan, wedi cytuno i fod yn Llysgennad newydd Into Film Cymru.

Mae Brennan yn ymuno â grŵp cyffrous ac amrywiol o Lysgenhadon o Gymru sy'n cynnwys Rhys Ifans, Matthew Rhys, Celyn Jones a Michael Sheen. Gwerthfawrogwn yn fawr y gefnogaeth barhaus a gawn gan aelodau'r gymuned ffilm sy'n ein helpu i ddarparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ledled Prydain sefydlu perthynas ystyrlon a hirdymor â byd ffilm, fel ffurf gelfyddydol ac fel gyrfa bosib.

Mae Into Film yn gwneud gwaith gwych gydag ysgolion wrth ddefnyddio ffilm mewn addysg. Mae'r offer a'r rhaglenni maen nhw'n eu darparu yn ysbrydoli plant i adrodd eu storïau eu hunain ac mae hynny'n eithriadol bwysig. Braint i mi yw cael bod yn Llysgennad, ac edrychaf ymlaen at y cyfle i dynnu sylw at raglen addysg a gyrfaoedd Into Film. Rwy'n gobeithio y gallaf chwarae rhan mewn annog pob plentyn i ddilyn eu diddordebau yn y celfyddydau creadigol a thechnoleg a breuddwydio'n eang.

Lynwen Brennan

Cafodd Lynwen Brennan ei geni yn Sir Benfro. Mae'n Rheolwr Cyffredinol ac Is-lywydd Gweithredol Lucasfilm, lle y bu'n gweithio am 20 mlynedd, yn goruchwylio'r holl fusnesau, gan gynnwys Lucasfilm, Industrial Light & Magic, a Skywalker Sound. Mae'n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu strategaeth fusnes Lucasfilm ac am wireddu gweledigaeth y cwmni. Mae Lynwen yn goruchwylio grwpiau Masnachfraint Star Wars, gan gynnwys Marchnata a Chynllunio Integredig, Gemau, Cyhoeddi a Chynnyrch Defnyddwyr, Cysylltiadau Cyhoeddus, Rheoli Asedau a Strategaeth Cynnwys. Y mae hefyd yn gofalu am waith Lucasfilm Studio, gan gynnwys Adnoddau Dynol, Cyllid a Chyfreithiol. 

Cychwynnodd ei gyrfa gyda Lucasfilm ym 1999 yn rôl Arweinydd Maes Technegol ar gyfer Cyfarwyddwyr Technegol Graffeg Gyfrifiadurol yng nghwmni effeithiau gweledol storïol Lucasfilm, Industrial Light & Magic. Dringodd yr ysgol a dod yn Llywydd ILM yn 2009. Fel Llywydd, bu Brennan yn arwain ILM drwy un o'i gyfnodau mwyaf llwyddiannus. O dan ei harweiniad, ehangodd ILM ei gwmpas rhyngwladol, gan agor swyddfeydd yn Vancouver, British Columbia, a Llundain; tyfodd ei stiwdio yn San Francisco; ac ehangodd yn sylweddol ei stiwdio lwyddiannus iawn yn Singapore. Ym mis Chwefror 2015, cafodd ei dyrchafu i fod yn Rheolwr Cyffredinol a Is-lywydd Gweithredol Lucasfilm. 

Yn 2016, dyfarnwyd CBE i Lynwen am ei chyfraniadau at gynorthwyo'r diwydiant effeithiau gweledol ym Mhrydain. Mae'n aelod o Academi Celfyddydau a Gwyddorau Ffilm ac Academi Brydeinig Celfyddydau Ffilm a Theledu.

Cyn ymuno â Lucasfilm, roedd gan Brennan 10 mlynedd o brofiad ym maes datblygu meddalwedd effeithiau gweledol mewn cwmnïau fel Parallax Software, Avid Technology, ac Alias Wavefront.

Enillodd Brennan radd Baglor yn y Gwyddorau o Brifysgol Llundain. Yn 2018, derbyniodd radd anrhydeddus Doethur yn y Gwyddorau (y Gwyddorau Cymdeithasol), Honoris Causa, o'r Royal Holloway, Prifysgol Llundain. Dyfarnwyd y radd i Lynwen am ei gwaith eithriadol yn y diwydiant effeithiau gweledol.

You may also be interested in...

Viewing 4 of 4 related items.

Into Film Clubs

Into Film Clubs

Find out everything you need to know about starting an Into Film Club.

News details

Want to write for us?

Get in touch with your article ideas for the News and Views section.