Celebrating World Gaelic Week

16 Feb 2023

6 mins
Wonderland Archive workshop in Birmingham - October 2022
Wonderland Archive workshop in Birmingham - October 2022

World Gaelic Week runs from 20-26 February and to celebrate, we are proud to highlight our selection of Scottish Gaelic language films and resources, many of which link nicely to the 2023 theme of "Coming Together".

The Gaelic Hub houses all our Gaelic-language material, including films in the Gaelic language and resources that are either specifically about or have been translated into Gaelic.

The Into Film programme runs across all UK nations and we always aim to be as accessible as possible to all four. In Scotland specifically, we recognise that the Gaelic language remains a valuable part of the nation's cultural identity and we endeavour to be accommodating to Gaelic educators and learners, as well as those that speak English as their primary language. All our resources encourage young people to come together to problem solve, create and experience the magic of film.

Gaelic Language Films

The Aardman classic Wallace and Gromit: The Wrong Trousers is available to stream now in Gaelic on our free* streaming service, Into Film+. Our Seachd: The Inaccessible Pinnacle Film Guide also allows teachers and learners to use active learning to explore a range of issues and curriculum areas through this unique Gaelic Language film. If you're interested in or have any suggestions for Gaelic films we could house on Into Film+ in the future, the Scotland team would love to hear from you.

Gaelic Resources

We have a variety of fully Gaelic translated resources including Mindfulness Through FilmEco Explorers and Raising Literacy Through Archive, all of which use the extraordinary power of film to engage young people in topical issues and curricular learning. Download these free resources today and don't worry if the titles appear in English - there are fully Gaelic versions of the resource files available to download.

The resources available in Gaelic are wonderful. I particularly enjoyed using Mindfulness Through Film - the pupils really gained an appreciation and enthusiasm for film and mindfulness that carried on throughout the rest of the curriculum.

Jenna MacDonald, Glendale Gaelic Primary School

Story Builder

Our Story Builder resource, which initially launched in Northern Ireland, is now available in Gaelic. Aimed at pupils aged 7-13, Story Builder enables learners to develop their understanding of the basic building blocks of film - the 3Cs and 3Ss of film, colour, character, camera, story, sound and setting - to create imaginative narratives of their own. Young people will be able to use our interactive workbook to plan their own films stage-by-stage. 

As an exclusive offer to our Gaelic Language schools, we have a limited number of A3 printed packs we can send to you to get your learners started on their journey with Into Film. Recipients just have to be Into Film account holders - don't worry if you haven't got an account yet, it's quick, easy and free to sign upYou then just need to email us and explain why you would like to receive printed packs for your class.

Last but not least, the Into Film Scotland team would love to hear from any Gaelic educators on how you're using our resources and how we can better support generally!

*Screenings for an entertainment or extra-curricular purpose require a PVS (Public Video Screening) Licence from Filmbankmedia. State-funded schools in England are covered by the PVS Licence.

St. Louise Primary School, East Kilbride
St. Louise Primary School, East Kilbride, Scotland - the school use our Gaelic resources across the curriculum

Thèid Seachdain na Gàidhlig a chumail eadar 20 agus 26 Gearran agus gus a comharrachadh, tha sinn moiteil a bhith a' taisbeanadh nan goireasan Gàidhlig againn, mòran dhiubh a tha dol gu math le cuspair 2023 "A' tighinn còmhla".

Tha na stuthan againn uile air a' Cho-ionad Ghàidhlig againn, a' gabhail a-steach filmichean sa Ghàidhlig agus goireasan a tha gu sònraichte mu dheidhinn, no a chaidh eadar-theangachadh gu Gàidhlig. 

Tha am prògram Into Film a' ruith ann an nàiseanan uile na RA agus bidh sinn an-còmhnaidh ag amas air a bhith cho ruigsinneach 's a ghabhas do na ceithir dùthchannan. Ann an Alba gu sònraichte, tha sinn ag aithneachadh gur e pàirt luachmhor de dh'fhèin-aithne chultarach na nàisein a th' anns a' Ghàidhlig, agus tha sinn a' dèanamh ar dìcheall gus taic a chumail ri luchd-ionnsachaidh is luchd-foghlaim tron Ghàidhlig, cho math ris an fheadhainn aig a bheil a' Bheurla mar phrìomh chànan. Tha na goireasan againn uile a' brosnachadh dhaoine òga a thighinn còmhla gus fuasgladh fhaighinn air duilgheadasan, a bhith a' cruthachadh agus a' faighinn tlachd à filmichean. 

Filmichean Gàidhlig

Tha an clasaig aig Aardman Wallace and Gromit: A' Bhriogais Cheàrr ri fhaighinn sa Ghàidhlig gus sruthadh beò air an t-siostam sruthaidh an-asgaidh* againn, Into Film+. Tha an stiùireadh againn air an fhilm Seachd: The Inaccessible Pinnacle cuideachd a' toirt cothrom do thidsearan agus luchd-ionnsachaidh ionnsachadh gnìomhach a chleachdadh gus diofar chuspairean agus raointean curraicealaim a rannsachadh tron fhilm Ghàidhlig shònraichte seo. Ma tha ùidh ann an Into Film + no ma tha moladh sam bith agad airson filmichean Gàidhlig a dh'fhaodamaid a chur air Into Film+ san àm ri teachd, bu toil le sgioba na h-Alba cluinntinn bhuat.

Goireasan Gàidhlig

Tha measgachadh de ghoireasan againn a tha air an làn eadar-theangachadh dhan Ghàidhlig a' gabhail a-steach Mothachas tro FhilmEco Explorers agus Brosnachadh Litearrachd Tro Thasglann Film na h-Alba, agus iad uile a' cleachdadh cumhachd air leth an fhilm gus daoine òga a thoirt an sàs ann an cùisean an latha agus ionnsachadh curraicealaim . Luchdaich sìos na goireasan an-asgaidh seo an-diugh agus na gabh dragh ma nochdas na tiotalan sa Bheurla - tha dreachan làn Ghàidhlig de na goireasan rim faighinn airson luchdachadh sìos.

Tha na goireasan a tha rim faighinn sa Ghàidhlig mìorbhaileach. Chòrd e rium gu sònraichte a bhith a' cleachdadh Mothachas tro Fhilm agus tha na sgoilearan air meas agus ùidh fhaighinn ann am film agus Mothachas a tha a' leantainn air feadh a' chòrr den churraicealam.

Jenna MacDonald, Bun-Sgoil Ghaidhlig Ghleann Dail

A' Togail Sgeulachd

Tha an goireas Togail Sgeulachd againn, a chaidh a chur air bhog ann an Èirinn a Tuath an toiseach, a-nis ri fhaighinn sa Ghàidhlig. Ag amas air sgoilearan aois 7-13, tha Togail Sgeulachd a' toirt comas do luchd-ionnsachaidh an tuigse aca air bunaitean togail film adhartachadh - dath, caractar, camara, sgeulachd, fuaim agus suidheachadh - gus aithrisean mac-meanmnach a chruthachadh dhaibh fhèin. Bidh cothrom aig daoine òga ar leabhar-obrach eadar-obrachail a chleachdadh gus na filmichean aca fhèin a dhealbhadh ceum air cheum. 

Mar thairgse shònraichte do na sgoiltean Gàidhlig, tha beagan phasganan clò-bhuailte A3 againn as urrainn dhuinn a chur thugaibh gus an tòisich an luchd-ionnsachaidh agad air an turas aca le Into Film. Feumaidh cunntas Into Film a bhith aig daoine gus seo fhaighinn (ach na gabh dragh mura h-eil cunntas agad fhathast, tha e luath, furasta agus an-asgaidh gus clàradh). Chan eil agad ach ri post-d a chur thugainn gus innse dhuinn carson a bhiodh tu airson pasganan clò-bhuailte fhaighinn airson do chlas.  

Mu dheireadh, ach a cheart cho cudromach, bu toil le sgioba Into Film Alba cluinntinn bho luchd-foghlaim Gàidhlig mar a tha sibh a' cleachdadh nan goireasan againn agus mar as urrainn dhuinn taic nas fheàrr a thoirt dhuibh!

*Feumaidh taisbeanaidhean airson adhbhar dibhearsain no taobh a-muigh a' churraicealaim cead PVS (Sgrìonadh Bhidio Poblach) bho Filmbankmedia. Tha sgoiltean le maoineachadh stàite ann an Sasainn a' tighinn fon Chead PVS.

You may also be interested in...

Viewing 4 of 4 related items.

Into Film Clubs

Into Film Clubs

Find out everything you need to know about starting an Into Film Club.

News details

Want to write for us?

Get in touch with your article ideas for the News and Views section.